16 år.

Kor gamal var du første gongen du gjekk på ski?